Tin mới nhất

Cách tính điểm trong chương trình Local Guide của Google

I. Đóng góp cho Maps + điểm tích lũy

1. Bài đánh giá – 10 điểm cho mỗi bài đánh giá
2. Bài đánh giá dài hơn 200 ký tự – Thêm 10 điểm thưởng cho mỗi bài đánh giá
3. Xếp hạng – 1 điểm cho mỗi lần xếp hạng
4. Ảnh – 5 điểm cho mỗi ảnh
6. Thẻ ảnh – 3 điểm cho mỗi thẻ
7. Video – 7 điểm cho mỗi video
8. Trả lời – 1 điểm cho mỗi câu trả lời
9. Trả lời Hỏi và Đáp – 3 điểm cho mỗi câu trả lời
10. Chỉnh sửa – 5 điểm cho mỗi lần chỉnh sửa
11. Thêm địa điểm – 15 điểm cho mỗi lần thêm một địa điểm
12. Thêm đường – 15 điểm cho mỗi lần thêm một con đường
13. Xác thực thông tin – 1 điểm cho mỗi lần xác minh tính xác thực
14. Đăng danh sách đủ điều kiện – 10 điểm cho mỗi lần đăng danh sách
15. Thông tin mô tả (trong danh sách) – 5 điểm cho mỗi lần thêm thông tin mô tả

 

II. Cấp Local Guides

Đạt cấp cao hơn khi bạn tích được điểm cho những nội dung đóng góp của mình.
1. Cấp 1 – 0 điểm – Không có huy hiệu
2. Cấp 2 – 15 điểm – Không có huy hiệu
3. Cấp 3 – 75 điểm – Không có huy hiệu
4. Cấp – 250 điểm
5. Cấp 5 – 500 điểm
6. Cấp 6 – 1.500 điểm
7. Cấp 7 – 5.000 điểm
8. Cấp 8 – 15.000 điểm
9. Cấp 9 – 50.000 điểm
10. Cấp 10 – 100.000 điểm

Trả lời